Skip to content
健康食品vs保健食品/機能性食品

健康食品vs保健食品/機能性食品

1.健康食品定義 自88年「健康食品管理法」上路以來,「健康食品」已成為法律名詞,需向衛生福利部申請…